Główna » Psycholog

Psycholog

Psycholog szkolny – mgr Emilia Dzika

Godziny przyjmowania

Poniedziałek

12:30 –  16:30

Wtorek

09:00 – 13:00

Środa

09:00 – 13:00

Czwartek

09:00 – 13:00

Piątek

12:00 – 16:00

Dojrzałość szkolna dziecka 6 – letniego – gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego.

Wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 4. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 6. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

Dzieci są przyjmowane na terapię psychologiczną tylko na wniosek rodzica, podczas wizyty diagnostycznej zawierany jest kontrakt z opiekunem prawnym dziecka stanowiący o rodzaju, przebiegu i długości terapii.

 

PRACA PSYCHOLOGA W SZKOLE

Psycholog w szkole zajmuje się szeroko pojętą pomocą psychologiczną skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli. Prowadzi indywidualne rozmowy terapeutyczne, pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, prowadzi zajęcia w klasach. Wspólnie z pedagogiem prowadzi wiele zajęć psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii ( między innymi – Trening Zastępowania Agresji). W swojej pracy stara się służyć nauczycielom w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych, uczestniczy też w wielu rozmowach z rodzicami.

Uczniowie mogą zwrócić się do psychologa po pomoc i wsparcie w różnych sprawach. Można porozmawiać o swoich problemach, a także w bezpieczny i konstruktywny sposób rozwiązać konflikty. W tym celu często wykorzystywana jest metoda mediacji, ponieważ zarówno psycholog jak i pedagog w szkole są również mediatorami.

Rodzice naszych uczniów mogą również skorzystać z porady i konsultacji psychologicznej w sprawach dotyczących ich dzieci. W szkole psycholog zajmuje się również wspieraniem rozwoju i edukacji dzieci niepełnosprawnych uczących się w naszej szkole. Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu zindywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach w tym zakresie. Działa w zespole wspierającym mającym na celu zapewnienie jak najlepszej opieki tym uczniom. Psycholog współpracuje również z nauczycielami w zakresie dostosowania wymagań do możliwości psychofizycznych uczniów posiadających opinie psychologiczne. Pomaga w analizowaniu opinii, dostosowaniu wymagań, prowadzi dokumentację. W obszarze diagnozy intelektu i przyczyn trudności szkolnych ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Psycholog i pedagog szkolny proszą zainteresowanych o kontakt . Jesteśmy tu aby Wam pomóc.

 

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Zaburzenia w obszarze komunikacji społecznej u dzieci to przede wszystkim jakościowe zaburzenia zdolności do uczestnictwa w interakcjach społecznych. Dzieci z tego typu zaburzeniami mają zarówno problem z odnalezieniem się w szerszych strukturach społecznych, jak i mniejszej grupie rówieśniczej jaką jest np. klasa.

Niemożność właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym wiąże się często ze złożonymi problemami emocjonalnymi, których odreagowanie przybiera niejednokrotnie skrajne postaci. Dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej wykazują zaburzenia zachowania, bywają niesubordynowane, nadpobudliwe lub wręcz przeciwnie zahamowane, skrajnie wycofane, pełne lęków.

Najważniejszymi przejawami zaburzeń komunikacji społecznej u dzieci są :

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, polegające na izolowaniu się od nich lub wchodzeniu z nimi w konflikty,
 • nieprzestrzeganie obowiązujących w grupie zasad,
 • brak lub słaba umiejętność współdziałania, empatii,
 • nieumiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami,
 • problemy z adaptacją w roli ucznia.

I choć zewnętrzny wyraz ich problemów bywa zróżnicowany, to konsekwencje są tu dość podobne. Uczniowie z zaburzeniami komunikacji społecznej wykazują zakłócony rozwój społeczny i emocjonalny, czego konsekwencją są trudności w obszarze edukacyjnym i rówieśniczym. Właśnie do tej grupy dzieci w wieku szkolnym skierowane są zajęcia psychoedukacyjne z elementami socjoterapii prowadzone przez psychologa szkolnego. Wspieranie ich wieloaspektowo pojętego rozwoju, ukierunkowanie na zdobywanie oraz rozwijanie konkretnych kompetencji intelektualnych (np. koncentracja uwagi) i społecznych, takich jak kształcenie umiejętności określania i wyrażania emocji, odróżnianie zachowań poprawnych i niepoprawnych ze społecznego punktu widzenia, radzenie sobie ze stresem, konfliktami i agresją tego typu zajęcia mają pomóc uczniom w zdobywaniu umiejętności interpersonalnych i interpersonalnych oraz stworzyć okazję do prawidłowego odreagowywania negatywnych emocji.

Drogi Rodzicu !

Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko uczestniczyło w zajęciach psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii na terenie szkoły prosimy o kontakt z psychologiem szkolnym.

 

 

  Copyright ©2021 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress